hamedi56.blogfa.com

علمی-اجتماعی

فصل ۶(سوالها به ترتیب صفحات کتاب امده است)زیست شناسی دوم تجربی

- نیروی گرانش زمین چه کمکی به جریان خون می کند؟

- اگر سازگاری دستگاه گردش خون با نیروی جاذبه نبود چه اتفاقی می افتاد؟

- سازگاری دستگاه گردش خون با نیروی جاذبه چگونه حاصل شده است؟

- نقش مربوط به تلمبه ی ماهیچه در جریان خون به سوی قلب چگونه است ؟

- چه عاملی باعث یک طرفه شدن جریان خون در سیارگ های پایین قلب می شود ؟

- چه عاملی از متورم شدن بیش از حد رگهای پا ها جلو گیری می کند ؟

- چرا در برخی موارد علی رغم سازگاری دستگاه گردش خون گاهی نیروی گرانش زمین پیروز میشود ؟

- نقش دستگاه گردش مواد چیست ؟

- دسیتگاه گردش مواد در هیدر چگونه است ؟

- چراتمام سلولای هیدرمیتوانندبه طور مستقل به توادل موادبامحیط بپردازند؟

- گردش مواد درعروس دریایی چگونه صورت میگیرد؟

- حرکت آب درون لوله هادر عروس دریایی چگونه صورت می گیرد؟

- کدام سلولای عروس دریایی در تماس مستقیم با مواد غذایی درآب میباشند؟ساده ترین دستگاه گردش مواددرجانوران در کدام موجود زنده میباشد؟

- چه نوع جانورانی به دستگاه گردش موادومایعی به نهم خون نیاز دارند؟

- دو نوع دستگاه گردش خون اکه درجانوران وجود داردرا نام ببرید؟

- چه جانورانی دستگاه گردش خون باز دارند؟

- چه جانورانی دستگاه گردش خون بسته دارند؟

- -با رسم شکل تفاوت دستگاه گردش خون باز و بسته را نشان دهید؟

- تفاوت دستگاه گردش خون باز وبسته چیست؟

- دستگاه گردش خون در ملخ را با رسم شکل توضیح دهید.

- با رسم ضشکل ساختار قلب ملخ را توضیح دهید.

- چه عاملی باعث حرکت خون به بخشهای عقبی بدن ملخ می شود؟

- خون چگونه و در چه زمانی به قلب ملخ باز می گردد؟

- چه عاملی باعث می شود تا در هنگام انقباض قلب خون از طریق منافذ ان خارج شود؟

- دستگاه گردش خون در مهره داران از چه نوعی است؟ از چه اجزایی ساخته شده است؟

- دستگاه گردش خون ماهی از چه نوعی است؟

- با رسم شکل دستگاه گردش خون در ماهی را توضیح دهید.

- قلب ماهی چند حفره دارد ؟ نام ببرید.

- مسیر گردش خون در ماهی چگونه است؟

- در دستگاه گردش خون ماهی خون از طریق کدام رگ به سراسر بدن میرود و از طریق کدام رگ به قلب بر می گردد؟

- دستگاه گردش خون انسان شامل چه اجزایی است؟

- ............. تلمبه مرکزی دستگاه گردش خون است.

- گردش خون در ماهی از نوع ................ و در سایر مهره داران از نوع .................... است.

- منظور از دستگاه گردش خون ساده چیست.

- خون تیره یعنی .............................. .

- منظور از گردش خون مضاعف چیست؟

- قلب کدام دسته از جانوران چهار حفره ای است؟ نام ببرید.

- با رسم شکل حفره های مربوط به قلب انسان را نشان دهید.

- سمت راست قلب انسان خون را به چه بخشی از بدن می فرستد؟

- سمت چپ قلب انسان خون را به چه بخشی از بدن می فرستد؟

- گردش خون کوچک (ششی) را توضیح دهید.

- گردش خون بزرگ(عمومی) را توضیح دهید.

- کدام رگها خون را به دهلیز چپ و دهلیز راست می اورد؟

- کدام رگها خون را از بطن چپ و بطن راست خارج می کنند؟

- نقش بزرگ سیاهرگ زیرین وزبرین چیست؟

- شکل مربوط به گردش خون کوچک را رسم کرده و نامگذاری کنید.

- شکل مربوط به گردش خون بزرگ را رسم کرده و نامگذاری کنید.

- لایه های دیواره قلب را نام ببرید.

- کدام لایه دیواره قلب پوشش حفره های دهلیز و بطن است؟

- ویژگی لایه میانی (میوکارد) قلب چیست؟

- پوشش پیوندی یا ابشامه قلب از کدام لایه دیواره قلب ساخته می شود؟

- انواع بافت ماهیچه ای ذر ساختار قلب را نام ببرید.

- نقش بافت گرهی قلب چیست؟

- چرا میوکارد دهلیزها و بطن ها هر کدام جداگانه و به صورت یک مجموعه تارهای ماهیچه ای به هم پیوسته به انقباض در می ایند؟

- چرا انتشار تحریک از دهلیزها به بطن ها فقط از طریق بافت گرهی صورت می گیرد؟

- کانون زایش تحریک و انقباض قلب کجاست؟

- قلب ماهیچه ای ارادی / غیر ارادی است.

- کند و تند شدن انقباض قلب با چه عاملی صورت می گیرد؟

- سیستول و دیاستول را تعریف کنید.

- چرا بافت گرهی قلب بافت هادی نیز خوانده می شود؟

- نحوه انقباض تارهای ماهیچه ای قلب در زمان جنینی و پس از ان چگونه است؟

- بافت گرهی قلب انسان شامل چه اجزایی است؟

- گره پیش اهنگ قلب چیست ، چه نقشی دارد؟

- کدام بخش بافت گرهی محل زایش تحریکات طبیعی قلب است؟

- جایگاه گره سینوسی دهلیزی کجاست؟

- کدام گره بافت گرهی قلب بزرگتر است؟ سینوسی- دهلیزی یا دهلیزی - بطنی

- تحریک تارهای ماهیچه ای گره سینوسی - دهلیزی چگونه صورت می گیرد؟

- جایگاه گره دهلیزی – بطنی کجاست؟

- ارتباط بین گره سینوسی – دهلیزی و دهلیزی – بطنی چگونه صورت می گیرد؟

- چگونگی انتقال تحریک از گره سینوسی دهلیزی به سراسر قلب را توضیح دهید؟

- سرعت تحریک در کدام بخشهای بافت گرهی کم و در کدام بخشها زیاد است؟

- چه عاملی باعث می شود که تحریک به سرعت و به صورت همزمان ماهیچه هر دو بطن را فرا گیرد؟

- دریچه های قلب را نام برید.

- چه دریچه هایی در درون رگ ها وجود دارد؟ نام ببرید.

- نقش دریچه های دهلیزی – بطنی چیست؟ جایگاه انها کجاست؟

- جایگاه دریچه دو لختی (میترال) و نقش انرا بنویسید.

- جایگاه و نقش دریچه سه لختی را بنویسید.

- چه عاملی باعث باز و بسته شدن دریچه دولختی و سه لختی می شود؟

- کدام یک از جملات زیر صحیح و کدام یک غلط است:

• دریچه های قلب دارای بافت ماهیچه ای هستند

• دریچه های قلب به وسیله رشته هایی به برجستگی های ماهیچه ای دیواره قلب اتصال دارند

- جایگاه دریچه های سینی شکل کجاست ؟چه نقشی دارند؟

- دریچه های لانه کبوتری در چه رگهایی وجود دارند؟ نقش انها چیست؟

- ویژگی و علت ایجاد صداهای قلب را بنویسید.

- در چه مواردی ممکن است صداهای غیر طبیعی و ممتد از قلب شنیده شود؟

- هر دوره کار قلب دارای چه مراحلی است؟مدت زمان هر کدام در زمان استراحت را بنویسید.

- چه مقدار خون در پایان دیاستول (استراحت) در هر بطن جمع اوری می شود؟

- چه مقدار خون در سیستول از بطن وارد سرخرگ می شود؟

- حجم ضربه ای و برون ده قلب را تعریف کنید.

- اصطلاحات زیر را تعریف کنید:

* کاردیوگرافی * کاردیوگرام * الکتروکاردیوگرافی

  * نوار قلب * الکتروکاردیوگرام

- اساس ثبت الکتروکاریوگرام چیست؟

- چرا پدیده الکتریکی که در اثر انقباض قلب تولید می شود تا سطح پوست بدن منتشر میش شود؟

- نحوه ثبت نوار قلب را توضیح دهید.

- منحنی الکتروکاردیگرام را از چه نواحی از بدن می توان ثبت کرد؟

- شکل مربوط به الکتروکاردیوگرام ارا رسم کنید.

- هر یک از موجهای الکتروکاردیوگرام مربوط به چه مرحله ای از فعالیت قلب است؟

- تغییرات ایجاد شده در اثر بیماریهای قلبی در چه بخشی از الکتروکاردیوگرام پدیدار می شود؟

- بزرگ شدن قلب در چه مواردی صورت می گیرد؟ (2 مورد)

- هر یک از موارد زیر چه اثری بر منحنی الکتروکاردیوگرم دارد؟

• بزرگ شدن قلب

• فشار خون مزمن

• تنگی دریچه ها

• انفارکتوس قلب

- انفارکتوس قلبی ناشی از چیست؟

- در صورتی که تحریک ایجاد شده در گره سینوسی کندتر از به طرف بطن هدایت شودچه تغییری در الکتروکاردیوگرام صورت می گیرد؟

- ایا بی نظمی های زنش قلب نیز روی منحنی الکتروکاردیوگرام نمایان می شود؟

- مسیر گردش خون بزرگ و کوچک شامل چه نوع رگهایی می باشد؟0 بطور کلی)

- بیشترین مقدار خون در کدام دسته از رگها است؟

- چرا سیاهرگها می توانند حجم زیادی از خون را در خود جای دهند؟

- چه عاملی باعث می شود پیوستگی خون در رگها تامین شود؟

- تبادلات بین خن و مایع بین سلولی در کدام دسته از رگها صورت می گیرد ؟ چرا؟

- چه عاملی باعث ایجاد مقاومت در مقابل حرکت خون در رگها می شود؟

- چه عاملی باعث می شود حرکت خون در رگها نیاز به فشار نسبتا زیادی داشته باشد؟

- در کدام بخش از رگها سرعت حرکت خون بیشتر است؟ * وسط رگ * کناره های رگ

- سرعت متوسط خون در کدام یک از رگهای بدن بیشتر است؟میزان ان چقدر است؟

- چه عواملی در خون رسانی به بافت ها و کم و زیاد شدن ان تاثیر دارد؟

- مهمترن نقش در تغییر مقدار خون بافت ها به عهده چیست؟

- ماهیچه های موجود در دیواره سرخرگ کوچک چگونه مقدار خون ر ا کنترل می کند؟

- چه عواملی باعث تحریک انقباض و استراحت ماهیچه دیواره سرخرگ های کوچک می شود؟

- چه اندامهایی از بدن خون بیشتری را به سوی خود می کشند؟چرا؟

- نقش تغییرات حاصل از متابولیسم بر گشاد شدن رگهای خون رساننده به اندام مورد نظر چیست؟

- تغییر هر یک از عوامل زیر در خون چه نقشی بر قطر رگهای خون رسانده دارد؟

• کاهش اکسیژن

• کاهش دی اکسید کربن

• کاهش دما

- واکنش کدام یک از رگهای بدن در برابر کمبود اکسیژن با نواحی دیگر بدن مقاومت است؟ چه تفاوتی دارد؟

- چرا فشار سرخرگی هیچ گاه به صفر نمی رسد؟

- فشار خون به تدریج در مسیر گردش خون .............. می آید. - پایین - بالا

- چه عاملی باعث می شود که خون رسانی به مغز انسان در حالت ایستاده امکانپذیر باشد؟  

- نقش مویرگها چیست؟

- چرا نفوذپذیری دیواره مویرگها زیاد است؟ (2 مورد)

- باز و بسته شدن دهانه مویرگ چگونه صورت می گیرد؟

- چرا در هر لحظه تعدادی از مویرگها در هر بافت باز هستند؟

- چه موادی از منافذ دیواره مویرگها می توانند عبور کنند؟

- کدام مواد قادر به نفوذ از دیواره مویرگها نمی باشند؟

- عوامل موثر در تولید و گردش و بازگشت مایع بین سلولی را نام ببرید.

- فشار تراوشی چیست و چه نقشی دارد؟

- تفاوت فشار اسمزی چه نقشی در گردش مایع بین سلولی دارد؟

- چرا تفوت فشار اسمزی در جهت جذب مواد از مایع بین سلولی عمل می کند؟

- تفاوت فشار اسمزی و فشار تراوشی را در ابتدا و انتهای مویرگها مقایسه کنید.اثر هر کدام را بنویسید؟

- ترکیبات پلاسما که در ابتدای مویرگها به فضای بین سلولی می رود چگونه به گردش خون باز می گردد؟

- عوامل بروز خیز را نام ببرید.

- چرا دیواره مویرگها از ورود بسیاری از مواد موجود در خون به مغز جلوگیری میکند؟

- با رسم شکل نحوه تولید و گردش مایع بین سلولی را نشان دهید.

- تولید و گردش مایع بین سلولی در مویرگهای کدام بخش از بدن با سایر نقاط بدن متفاوت است؟

- چه عواملی باعث گردش خون در سیاهرگها می شود؟(4 مورد)

- کدام عامل باعث کاهش اثر نیروی گرانش زمین به گردش خون در سیاهرگها می شود؟

- با رسم شکل اثر دریچه های لانه کبوتری بر کاهش نیروی گرانش زمین را در سیاهرگهای پائین قلب را نشان دهید.

- ارتباط شیمیایی بین سلولهای بدن از چه طریقی برقرار می شود؟

- حرکت خون در بدن چه نقشی دارد؟ 3 مورد

- چه عاملی به یکسان کردن دمای نقاط مختلف بدن کمک می کند؟

- در جانوران با سیستم گردش خون بسته خون با سلولهای بدن ارتباط مستقیم دارد؟

- مایع میان بافتی چیست؟

- نقش مایع میان بافتی چیست؟ چگونه به خون برگشت داده می شود؟

- در جانوران با گردش خون باز ارتباط خون و سلولها چگونه است؟

- همولنف چیست؟چه نقشی دارد؟ در چه جانورانی وجود دارد؟

- خون شامل چه اجزایی است؟

- چه درصدی از وزن بدن در انسان بالغ خون می باشد؟

- چه حجمی از خون شامل پلاسما و چه حجمی شامل سلولهای خونی است؟

- هماتوکریت چیست؟

- کدام یک از موارد زیر صحیح است؟

• اریتروسیت های انسان و بسیاری لز جاندارن بدون هسته می باشند

• گلبولهای قرمز تقریبا تمام اجزای سلولی خود را از دست داده اند

• گلبولهای قرمز از ماده ای بنام هموگلوبین ساخته شده اند

• گلبولهای قرمز از دو طرف قرمز می باشند

• برخی از کلبولهای پیر در اثر عبور از رگهای باریک اسیب می بینند

- چه عاملی باعث می شود که گلبولهای قرمز از رگهای باریک تر از اندازه گلبول عبور کنند؟

- در ارتفاعات که فشار اکسیژن ........... است تعداد گلبولهای قرمز .......... می یابد.

- نقش گلبولهای قرمز چیست؟

- گلبولهای قرمز چگونه باعث جابجا شدن اکسیژن و دی اکسید کربن می شوند؟

- گلبول های قرمز در دوران جنینی کجا ساخته می شوند؟

- از زمان تولد تا 5 سالگی و پس از ان گلبولهای قرمز در کجا ساخته می شوند؟

- چه ماده ای تولید گلبولهای قرمز را تنظیم می کند؟ بر اثر چه عاملی و از کجا ترشح می شود؟

- محل اثر اریتروپویتین کجاست؟ و چه اثری دارد؟

- چه موادی برای تولید گلبول قرمز لازم است؟

- چرا اسیب معده باعث کم خونی وخیم می شود؟

- به سوالات زیر در ارتباط با فاکتور داخلی معده توضیح دهید؟

• از کجا ترشح می شود؟

• جنس ان از چه موادی است؟

• چه نقشی دارد؟

- چه میزا ناهن در بدن فرد بالغ وجود دارد؟ در چه بخشی از بدن؟

- کمبود اهن چه عوارضی دارد؟

- هموگلوبین از چه بخشهایی ساخته شده است؟

- عمر گلبول قرمز چقدر است؟

- افزایش سن گلبول قرمز چه اثری بر ان دارد؟

- اسیب گلبولهای قرمز پیر بیشتر در اثر عبور از مویرگهای کدام اندامهای بدن است؟

- هموگلوبین ازاد شده از گلبول قرمز چه سرنوشتی دارد؟

- کدام دسته از سلولها باعث تجزیه هموگلوبین می شوند؟

- اهن و گلوبین های حاصل از هموگلوبین چه سرنوشتی دارد؟

- بیلی روبین چیست؟ از تجزیه چه ماده ای بدست می اید؟ توسط چه سلولهای؟

- آنمی چیست؟ علت انرا بنویسید؟ (2 مورد)

- علت اصلی پلی سیتمی چیست؟ 2 مورد

- تعداد گلبولهای سفید ............. در هر میلیمتر مکعب خون است.

- کدام دسته از سلولها سیستم دفاعی بدن را می سازند؟

- گلبولهای سفید شامل دو نوع اصلی .............. و ...................... می باشند.

- گرانولوسیت ها و اگرانولوسیت ها شامل چه گروههایی می باشند؟

- طول عمر گلبولهای سفید چقدر است؟

- طول عمر مونوسیت هایی که به ماکروفاژ تبدیل می شوند چقدر است؟

- محل ساخته شدن هر یک از سلولهای زیر کجاست؟

  مونوسیت لنفوسیت ائوزینوفیل بازوفیل نوتروفیل

- نقش نوتروفیل ها چیست؟

- کدام دسته از گرانولوسیت ها :

• تحرک زیادی دارند؟

• به سمت ذره خراجی با خاصیت تاکتیک شیمیایی کشیده می شود؟

• به سمت بافت در حال تخریب با خاصیت تاکتیک شیمیایی کشیده می شوند؟

• با پدیده فاگوسیتوز باعث از بین رفتن ذرات خارجی یا بافت در حال تخریب می شوند؟

• در عفونت های انگلی افزایش می یابد؟

• از نظر ظاهری شبیه نوتروفیل ها هستند با قدرت فاگوسیتوز کمتر؟

• با ترشح مواد باعث نابودی انگل ها می شوند؟

• تعداد انها در حساسیت ها افزایش می یابد؟

• باعث ترشح هپارین می شوند؟

• هیستامین ترشح می کنند؟

- نقش هپارین و هیستامین چیست؟ توسط کدام دسته از سلولهای خونی ساخته می شوند؟

- نقش مونوسیت ها چیست؟

- مونوسیت ها به همراه .................. با حمله به باکتریها و ویروسها و ذرات خارجی انها را از بین می برند.

- کدام دسته از سلول های خونی قادرند پس از خروج از خون در بافت های بدن به ماکروفاژ تبدیل شوند؟

- اندازه قطر ماکروفاژها ................... می باشد.

- نقش ماکروفاژها چیست؟

- کدام اندامک سلولی در ماکروفاژها فراوان وجود دارد؟ چرا؟

- دیاپدز چیست؟ کدام دسته از گلبولهای سفید این پدیده را انجام می دهند؟

- کدام دسته از کلبولهای سفید دارای حرکات امیبی شکل اند؟

- شکل مربوط به انواع گلبولهای سفید ار رسم کنید؟

- ایمنی را تعریف کرده انواع انرا بنویسید.

- ایمنی ذاتی چیست؟ چه نقشی دارد؟ نتیجه وجود چه نوع ساختارهایی است؟

- نقش گلبولهای سفید در ایمنی ذاتی چیست؟

- ترشح شیره معده چه نقشی در ایمنی ذاتی دارد؟

- کدام پدیده در ایمنی ذاتی باعث از بین رفتن ذرات خارجی می شود؟

- نقش پادتن های پلاسما در ایمنی ذاتی چیست؟

- ایمنی اکتسابی (فعال) در نتیجه چه عواملی به وجود می اید؟ 2 مورد

- انتی ژن چیست؟ جنس این ماده معمولا چیست؟

- گاماگلبولین چیست؟ در اثر چه عاملی تولید می شود؟

- تخریب بافت ها در اثر پیری یا برخی بیماریها چگونه و توسط کدام دسته از گلبولهای سفید صورت می گیرد؟

- برای بیماری خود ایمنی مثال بزنید؟

- علت ایجاد بیماری روماتیسم قلبی و میاستنی گراویس چیست؟

- الرژی به کدام سیستم بدن مربوط می شود؟ در چه افرادی بروز می کند؟

- واکنش الرژیک توسط چه سلولهایی صورت می گیرد؟چه عوارضی دارد؟

- چند مثال از واکنش های الرژیک ذکر کنید؟

- چهار گروه خونی اصلی رانام ببرید؟

- نوع گروه خونی به چه عاملی بستگی دارد؟

- سه نوع انتی ژن موجود در خون را نام ببرید؟

- انتی ژن رزوس چیست؟

- تفاوت افراد RH+ و RH- چیست؟

- تزریق خون RH+ و RH- چه واکنشی را بدنبال دارد؟

- چرا خون جنینی که RH+ دارد در صورتی که مادر RH- باشد اگلوتینه می شود؟

- انعقاد خون به چه منظور صورت می گیرد؟

- چه عواملی در انعقاد خون نقش اساسی دارند؟

- چه عواملی پس از پارگی رگ مانع خونریزی می شوند؟

- نحوه انعقاد خون را توضیح دهید؟(مراحل لازم برای ساخته شدن رشته های فیبرین)

- فیبرین از چه ماده ای و تحت تاثیر چه ماده ای ساخته می شود؟نقش ان چیست؟

- ترومبین چگونه بوجود می اید؟ چه نقشی دارد؟

- پروترومبین چیت؟ چه نقشی دارد؟

- چه عاملی باعث تبدیل پروترومبین به ترومبین می شود؟

- محل ازاد شدن ترومبوپلاسمین کجاست؟

- نام یک ویتامین و یک ماده معدنی که برای روندانتقال خون لازمند را بنویسید؟

- متورم بودن گره های زیر چانه و گردن نشانه چیست؟

- منشا مایع میان بافتی چیست؟

- چه موادی قادر به عبور از مویرگ نمی باشند؟ (مایع میان بافتی وجود ندارد)

- لنف چیست؟ منشا انرا بنویسید؟

- رگهای لنفی در کدام قسمت بدن وجود دارند؟

- دستگاه لنفی چیست؟

- لنف چگونه به خون باز می گردد؟

- چه عاملی لز بازگشت مایع درون رگهای لنفی جلوگیری می کند؟

- گره لنفی چیست؟ چه ساختاری دارد؟

- نقش گره های لنفی را بنویسید؟

- کدام دسته از سلولها در گره های لنفاوی با میکروسکوپ ها مبارزه می کنند؟

- علت تورم گره های لنفاوی را توضیح دهید.

- چرا اطلاق نام غده برای گره های لنفاوی نادرست است؟

- گره های لنفاوی در کدام بخشهای بدن به تعداد بیشتری وجود دارند؟

- لوزه های حلقی و لوزه سوم (ادنوئید) ساختار ................ دارند.

- نقش اصلی ریشه ها چیست؟

- تار های کشنده از کدام سلولها ایجاد می شوند؟ در کدام بخش از ریشه قرار دارند؟

- یک سلول تار کشنده را رسم کرده و در ان سلول روپوست و تار کشنده را نشان دهید؟

- سطح وسیعی که بوسیله تار کشنده در سلول روپوست ایجاد می شود به چه منظور است؟

- درونی ترین لایه پوست چیست؟

- سوبرین چیست؟ در کدام لایه پوست وجود دارد؟

- اندودرمین چیست؟

- نوار کاسپاری چگونه تشکیل می شود؟

- سوبرین نسبت به آب ................... می باشد. – نفوذپذیر - نفوذ ناپذیر

- دیواره سلولهای درون پوست در چه جاههایی نفوذ ناپذیر است؟ چرا؟

- نفوذناپذیر بودن سلولهای درون پوست در محلهایی که سوبرین وجود دارد چه اهمیتی دارد؟

- با رسم شکل موقعیت نوار کاسپاری را در یک سلول درون پوست نشان دهید؟

- اگزودرم چیست؟

- نوار کاسپاری در چه بخشی از ریشه های دارای درون پوست قابل تشخیص است؟

- وجود برون پوست چه نقشی بر کنترل ورود یونهای معدنی دارد؟

- وجود چه نوع ساختارهایی در حرکت اب و یونهای معدنی در ریشه نقش دارد؟

- اهمیت وجود اب برای گیاهان چیست؟ 3 مورد

- بیشترین جذب اب در گیاه از چه منطقه ای است؟

- چه عاملی باعث ورود اب از خاک اطراف به سلول های تارهای کشنده می شود؟

- انتقال اب از یک سلول به سلول مجاور در ریشه چگونه صورت می گیرد؟

- مسیر جذب اب در ریشه (از فضای بین لایه های خاک تا اوند چوبی ) را توضیح دهید؟

- دو راه اصلی عبور اب در ریشه را نام برده و توضیح دهید؟

- شکل مربوط به مسیر پروتوپلاستی و مسیر غیر پروتوپلاستی عبور اب در عرض ریشه را رسم کنید.

- اب برای ورود از خاک به سلول از چه بخشهایی از سلول عبور می کند؟

- سیتوپلاسم سلولهای مجاور چگونه به یکدیگر مرتبط می شود؟

- در مسیر پروتوپلاستی اب و مواد محلول که از خاک وارد سیتوپلاسم سلول تار کشنده شده است از چه طریقی از یک سلول به سلول مجاور وارد می شود؟

- علت اینکه اب در سلولهای ریشه جذب بخشهای درونی شده چیست؟ توضیح دهید.

- چرا حرکت اب از لایه های نازک اطراف ذرات خاک به درون ریشه و در عرض پوست ریشه به داخل اوند چوبی بصورت پیوسته است؟

- دیواره سلولی از چه موادی ساخته شده است؟

- چرا برای حرکت اب در دیواره سلولی فضای کافی وجود دارد؟

- مولکولهای اب در مسیر غیر پروتوپلاستی عبور اب در ریشه از چه راههایی حرکت می کنند؟

- منظور از نیروی هم چسبی اب چیست؟

- حرکت اب در مسیر غیر پروتوپلاستی در محل درون پوست به چه صورت می باشد؟

- چه عاملی باعث می شود حرکت اب در محل درون پوست از مسیر غیر پروتوپلاستی صورت نگیرد؟

- توضیح دهید چگونه نوار کاسپاری راهی برای کننرل اب و یونهای معدنی به درون اوند چوبی می باشد؟

- حرکت اب در اوند چوبی وابسته به ....................... می باشد.

- تعرق را تعریف کنید.

- بیشترین تعرق از کدام بخش گیاه صورت می گیرد؟

- قسمت اعظم تعرق از چه راهی صورت می گیرد؟

- باز شدن روزنه ها به چه منظور صورت می گیرد؟

- سه راه خروج اب از گیاه را بنویسید.

- کدام بخش ریشه پایان مسیر غیر پروتوپلاستی می باشد؟ دلیل ان چیست؟

- ساختار برگ را رسم کرده و نامگذاری کنید. (روزنه ، کوتیکول و اپیدرم را در ان مشخص کنید)

- حفره های هوایی از چه ماده ای پر می باشند؟ در کدام لایه برگ قرار دارند؟

- چگونگی جذب اب در سلول های لایه میان برگ اسفنجی برگ را توضیح دهید.

- کشش تعرقی را تعریف کنید.

- چه عاملی باعث زیاد شدن توان ستون اب در اوند چوبی می شود؟

- چه عاملی احتمال حباب دارشدگی (گسستگی) در ستون اب اوند چوبی را کاهش می دهد؟

- دو عاملی که باعث کشیده شدن ستون اب در اوند چوبی به سمت بالا می شود را بنویسید. (از گسستگی ستون اب جلوگیری می کند)

- نظریه هم چسبی - کشش را در ارتباط با حرکت اب در گیاه توضیح دهید.

- نیروی دگرچسبی چیست؟چه نقشی در حرکت اب در اوند چوبی دارد؟

- حرکت اب در برگ در چه جهتی است؟

- با رسم شکل چگونگی حرکت در داخل گیاه طبق نظریه هم چسبی – کشش را نشان دهید.

- در صورتی که ساقه گیاه را از بالای ریشه قطع کنیم چه عاملی باعث حرکت اب در اوند چوبی به سمت بالا می شود؟

- جایگاه دایره محیطیه (پریسیکل) کجاست؟

- انتقال یونهای محلول در اب از سلول های دایره محیطیه به درون اوند چوبی چگونه صورت می گیرد؟

- چه عاملی به ورود اب به درون اوند چوبی پس از ورود فعال یونها کمک می کند؟

- فشار ریشه ای چگونه ایجاد می شود؟

- ............. از نشانه های بارز فشار ریشه ای است.

- تعریق را تعریف کنید.

- تعریق چه زمانی انجام می شود؟

- چرا در شب های تابستان تعریق مشاهده می شود؟

- چرا در مناطق گرمسیری پدیده تعریق در گیاهان قابل مشاهده است؟

- اگر سرعت جذب اب بالا ولی تعریق پائین باشد ، فشار ریشه ای چه تغییری می کند؟ چه اثری بر تعریق دارد؟

- تعریق از چه راهی صورت می گیرد؟

- جایگاه روزنه ابی کجاست؟

- دهانه روزنه های ابی و هوایی را از لحاظ باز و بسته بودن مقایسه کنید.

- چند مثال برای گیاهانی که دارای روزنه ابی هستند ذکر کنید.

- چه تفاوتی بین شبنم و تعریق وجود دارد؟

- روزنه ها در چه بخشهایی از گیاه جوان وجود دارند؟

- تعداد روزنه ها در کدام یک از بخشهای گیاه بیشتر است؟

- فضاهای بین سلولی کندویی در لایه میان برگ پر از .............. می باشند.

- روزنه توسط چه سلول هایی احاطه شده است؟

- عامل باز و بسته شدن روزنه ها چیست؟

- نحوه و مکانیسم باز شدن روزنه های هوایی را توضیح دهید.

- چرا پس از جذب اب توسط سلولهای نگهبان روزنه ابی سلولها افزایش طول دارند اما افزایش قطر ندارند؟

- خروج اب از سلولهای نگهبان روزنه چه اثری بر روزنه دارد؟

- نحوه بسته شدن روزنه های هوایی چگونه است؟

- چند نوع سازش با ذکر مثال برای کاهش تعرق بنویسید؟

- هر یک از گیاهان زیر چه نوع سازشی برای کاهش تعرق پیدا کرده اند؟

• درختان کاج  

• درختان تیره کاکتوس

• گیاهان تیره گل ناز

- با رسم شکل نحوه باز و بسته شدن روزنه ها و تغییر شکل سلولهای نگهبان روزنه را نشان دهید.

- ....................... سلولهای نگهبان روزنه نقش مهمی در باز و بسته شدن روزنه ها دارد.ساختار و شکل

- دو نیرویی که در هنگام انبساط سلول های نگهبان باعث باز شدن منفذ روزنه می شوند کدامند؟

- نیروی ارایش شعاعی رشته های سلولزی دیواره سلول نگهبان چه نقشی در باز شدن روزنه دارد؟

- نقش نیروی محل تماس دو سلول نگهبان روزنه در باز شدن روزنه چیست؟

- هنگام انبساط طول دیواره مشترک بین دو سلول نگهبان روزنه در محل تماس چه تغییری می کند؟

- چرا به هنگام ورود اب به سلول های نگهبان روزنه دیواره خارجی (پشتی) نسبت به دیواره داخای (شکمی) بیشتر منبسط می شود؟

- جملات صحیح و غلط را مشخص کنید:

• شیره خام درون خود گازهای محلول دارد.

• حباب های هوا نمی توانند پیوستگی شیره خام را در اوند چوبی قطع کنند.

• تعرق شدید باعث خارج شدن گازها از شیره خام می شود.

• حباب های درون اوند چوبی در تداوم شیره خام اختلال ایجاد می کنند.

- چه زمانی پدیده حبابدار شدگی افزایش می یابد؟

- چرا انجماد سرعت حباب دارشدگی را افزایش می دهد؟

- چه عاملی باعث می شود که حباب ها در اوند چوبی یا تراکئید محصور بمانند؟

- پدیده بذر افشانی هوا چیست؟ چه زمانی روی می دهد؟

- فشار ریشه ای چه اثری بر پدیده حباب دارشدگی دارد؟

- کدام دسته از اوند ها مواد الی گیاهان را حرکت می دهند؟

اوند چوبی اوند ابکش

- منظور گیاه شناسان از منبع و محل مصرف در گیاه چیست؟ مثال بزنید.

- چرا برگ گیاه منبع محسوب می شود؟

- بافت ذخیره ای گیاه چه زمانی منبع و چه زمانی محل مصرف محسوب می شود؟

- منظور از جابجایی مواد در گیاه چیست؟

- چرا حرکت ترکیبات الی در گیاه نسبت به حرکت اب پیچیده تر است؟(3 دلیل)

- ترکیبات الی از چه طریقی در اوند ابکشی عبور می کنند؟

- جهت حرکت اب و ترکیبات الی در گیاه چگونه است؟

- ایا اب و ترکیبات الی قادر به عبور از غشای سلولی گیاه می باشند؟

- ارنست مونش چه مدلی برای جابجایی مواد در گیاه پیشنهاد کرد؟

- با رسم شکل مدل جریان فشاری (جریان توده ای) برای جابجایی مواد در گیاه را نشان دهید؟

- 4 مرحله مدل جریان فشاری را به ترتیب بنویسید.

- قند ساخته شده در برگ به چه روشی وارد سلولهای اوند ابکشی می شود؟

- چه عاملی باعث ورود اب از اوند چوبی به اوند ابکشی می شود؟

- جریان توده ای چیست و چگونه ایجاد می شود؟

- مفهوم بارگیری ابکشی و بار برداری ابکشی چیست؟

- قند موجود در شیره پرورده با چه روشی وارد محل مصرف می شود؟

- با رسم شکل طرحی پیشنهاد کنید که بتوان مدل جریان فشاری را بصورت تجربی بررسی کرد.

- ایا فرضیه جریان فشاری صحیح است ؟توضیح دهید.

- چند دلیل برای رد فرضیه جریان فشاری ذکر کنید.

- انرژی لازم برای حرکت فعال ترکیبات الی اوند ابکشی از کجا تامین می شود؟

- از شته ها برای استخراج ....................... استفاده می شود.

- شته ها از ............................... تغذیه می کنند.


+ نوشته شده در  دوشنبه دهم بهمن 1390ساعت 20:37  توسط  حامدی  | 

نمرات زمین شناسی سال سوم دبیرستان باهنر

نمرات زمین شناسی سال سوم باهنر
محمدساکی ۵/۳
مسعودجرفی۵/۸
صادق بوعذار۵/۴
حسن ساکی ۲۵/۱۴
اسعدنیسی۸
ذوالفقارجرفی۱۶
عباس چنانی۵/۱۲
ضیاء الدین۵/۱۰
شلیجی۱۲
ابراهیم بوعذار۲۵/۱۶
فاروق ۲۵/۱۲
عباس بوعذار۷۵/۱۷
احمدساکی۲۵/۸
علیرضانیسی۵/۱۷
مهدی نیسی۵/۶
جوادبنی صالح۷۵/۱۸
علاءنیسی۲۵/۵
امینی۷۵/۷
علی ساکی-۷-
عقیل بوعذار۵/۱۵
حمزه ساکی-۹-
همتیانیا۷۵/۱۵
سیدحسن۷۵/۱۹
سلطانی پور۲۰
اسکندربوعذار۱۴

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم دی 1390ساعت 23:13  توسط  حامدی  | 

۲۰نکته مفید تغذیه‌ای در فصل زمستان

به خاطر داشته باشید که هیچ ماده‌غذایی خاصی وجود ندارد که همه موادمغذی را در خود داشته باشد، ازاین رو در رژیم‌غذاییتان از انواع و اقسام گروه‌های مختلف موادغذایی استفاده کنید.

 زمستان زمانی از سال است که دوست دارید بیشتر داخل منزل بمانید چون در این ماه‌ها انواع و اقسام ویروس‌های شبه آنفولانزا و سرماخوردگی همه جا وجود دارد.
 
وقتی تصمیم می‌گیرید با میکروب‌های بیماری‌زا مقابله کنید، استفاده از موادمغذی خوب در رژیم غذاییتان فواید بسیار مثبتی بر سلامتتان خواهد داشت. زمستان نه تنها سرما را همراه خود می‌آورد و خانه‌نشینتان می‌کند، بلکه این خانه‌نشستن‌ها پرخوری‌های بیشتر و احتمالاً اضافه‌وزن را هم به دنبال خواهد داشت. به‌همین‌دلیل، در زیر لیستی از
۲۰
نکته عالی برای تغذیه زمستانی برایتان گردآورده‌ایم که امیدواریم برایتان مفید باشد.

۱-
غذا و فعالیت جسمی
اضافه کردن یکی دو کیلو وزن در طول زمستان چندان هم بد نیست. اما برای خیلی‌ها این اضافه کردن وزن سال به سال بیشتر می‌شود و کنار آمدن با آن معمولاً دشوار است. پس درکنار عادات غذایی سالم، فعالیت جسمی را فراموش نکنید.

۲-
آب
در ماه‌های زمستان مغزتان کمتر پیام تشنگی صادر می‌کند اما حتماً از تامین آب مورد نیاز بدنتان مطمئن شوید چون زمستان هوا فقط سرد نیست، بلکه خشک هم هست.

۳-
سایر مایعات
مراقب آنچه می‌نوشید باشید. به‌جز آب، مایعاتی مثل آبمیوه‌های طبیعی یا آب سبزیجات بسیار خوب هستند. اما سعی کنید از آبمیوه‌ها و کوکتل‌های مصنوعی و شکردار که گاهی مملو از خامه هم هستند و میزان بالایی کالری وارد بدنتان می‌کنند دوری کنید.

۴-
تغذیه
غذاهای مهمانی‌ها و جشن‌ها معمولاً حاوی مقدار کمی موادمغذی است. اما با کمی تلاش و برنامه‌ریزی می‌توانید بسیاری از دستورغذاهای هوس‌انگیز را با موادمغذی بیشتری درست کنید. درصورت نیاز روش پخت‌و‌پزتان را تغییر دهید. مثلاً به جای سرخ کردن از روش‌هایی مثل کباب کردن و بخارپز کردن استفاده کنید تا موادمغذی آن حفظ شود.

۵-
ماهی
ممکن است در طول ماه‌های زمستان که نور خورشید کمتر می‌شود با کمبود ویتامین
D روبه‌رو شوید. ماهی منبع بسیار خوبی از این ویتامین و همچنین اسیدهای چرب امگا۳
می‌باشد که به شما کمک می‌کند هرگونه اختلالات روحیه را با بالا بردن سطح سروتونین در بدنتان از بین ببرید.

۶-
شکلات
خیلی‌ها نمی‌توانند هوس شکلات خوردن خود را ترک کنند، مخصوصاً در جشن‌ها و مهمانی‌ها. اما بهتر است در این زمینه هم انتخاب عاقلانه داشته باشید. انواع تیره‌تر شکلات با محتوی کاکائو بالا آنتی‌اکسیدان بسیار بالایی داشته و انتخاب بسیار خوبی به‌شمار می‌رود.

۷-
آجیل
وقتی گرسنه‌تان شد، به آجیل حمله نکنید، فقط یک مشت از آن کافی است. تقریباً همه آجیل‌ها منبع بسیار خوبی از سلنیوم هستند که برای سلامت ذهن و جلوگیری از افسردگی مفید است.

۸-
دانه‌ها و غلات کامل
فیبر موجود در گندم، جو، نان‌های دانه کامل و برنج، تاثیری محافظتی برای سلامت قلب و سیستم گوارش بدن دارند. از خوردن غلات و دانه‌های فرآوری‌شده خودداری کنید زیرا قسمت اعظم موادمغذی موجود در آن‌ها در مراحل مختلف فرآوری از بین می‌روند.

۹-
ماست طبیعی
ماست حاوی کشت باکتری‌های فعال است که به شما برای تقویت سیستم ایمنی بدنتان در زمستان کمک می‌کند. به‌جای ماست‌های مصنوعی یا طعم‌دار، ماست ساده کم‌چرب را انتخاب کنید. برای خوشمزه‌تر شدن آن می‌توانید انواع میوه‌های تازه را هم خرد کرده و داخل آن بریزید.

۱۰-
مرکبات
نارنگی، پرتقال، کیوی، گریپ‌فروت، انگور قرمز و لیمو سالم‌ترین میوه‌هایی هستند که می‌توانند در تمام طول سال بدنتان را تقویت کنند. ویتامین
C
موجود در همه مرکبات برای تقویت سیستم ایمنی بدن در فصل زمستان اهمیت ویژه‌ای دارد.

۱۱-
سبزیجات
حتماً در طول روز یک وعده سبزیجات در رژیم غذاییتان استفاده کنید.

۱۲
- فیبر
برای از بین بردن یبوست در زمستان، رژیم‌غذاییتان را با انبوهی از فیبر پر کنید. کمی خلاقیت به خرج دهید و برای سالادتان از انواع مختلف میوه‌ها و سبزیجات استفاده کنید. اما دقت کنید که به عنوان چاشنی سالاد از سس‌های چاق‌کننده و پرکالری دوری کنید.

۱۳-
قند میوه
زایلیتول یا سایر قندهای طبیعی که در میوه‌ها و گیاهان یافت می‌شوند می‌توانند انتخاب بسیار خوبی برای جایگزین کردن قندهای مصنوعی باشند.

۱۴-
تنقلات
وقتی گرسنه می‌شوید، به جای اینکه به تنقلات پناه ببرید، یک بشقاب سالاد یا میوه یا یک مشت آجیل میل کنید.

۱۵-
تنوع
به خاطر داشته باشید که هیچ ماده‌غذایی خاصی وجود ندارد که همه موادمغذی را در خود داشته باشد، ازاین رو در رژیم‌غذاییتان از انواع و اقسام گروه‌های مختلف موادغذایی استفاده کنید.

۱۶-
تعادل
درموقع خوردن غذا، به سهم‌های غذایی خود دقت داشته باشید. اگر یک تکه کوچک از یک ماده‌غذایی خوشمزه بخورید، از طعم لذیذ آن لذت خواهید برد. سعی کنید تا می‌توانید کمتر از قند، نمک، چربی و تنقلات استفاده کنید.

۱۷-
جایگزین‌ها
دنبال جایگزین‌های سالم باشید، مثلاً یک ظرف میوه تازه درمقایسه با سالاد میوه با خامه و شکر بسیار سالم‌تر و مغذی‌تر است.

۱۸-
گرسنگی نکشید
از نخوردن برای ساعات طولانی خودداری کنید چون بدنتان را به حالت گرسنگی کشیدن می‌برد و باعث می‌شود وزنتان بالا رود.

۱۹-
ورزش
برای سوزاندن کالری‌های اضافی که از غذاهای پرکالری مصرف کرده‌اید، باید فعالیت فیزیکی خود را بالا ببرید.

۲۰-
حفظ وزن
اگر کم کردن وزن در طول زمستان برایتان سخت است، افسرده نشوید و نترسید. درعوض سعی کنید همین وزن را حفظ کنید و وزن بیشتری اضافه نکنید.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم آذر 1390ساعت 22:1  توسط  حامدی  | 

مهم‌ترین دلیل چاقی

اما شاید بد نباشد که بدانید این کار صرف نظر از تمام آسیب‌هایی که به روابط خانوادگی وارد می‌کند، یکی از مهم‌ترین علت‌های چاقی است!
 خیلی پیش می‌آید که بچه‌های امروزی ترجیح بدهند غذایشان را جدا از خانواده و در اتاق خودشان بخورند. حالا یا به بهانه درس خواندن و وقت نداشتن یا به بهانه‌هایی مثل کار داشتن با کامپیو‌تر.

 اما شاید بد نباشد که بدانید این کار صرف نظر از تمام آسیب‌هایی که به روابط خانوادگی وارد می‌کند، یکی از مهم‌ترین علت‌های چاقی است! متخصصان دانشگاه بریستول در بررسی‌های جدید خود تایید کرده‌اند که اگر پشت میز کامپیو‌تر غذا یا هله هوله بخورید، در طول روز مقدار بیشتری کالری دریافت خواهید کرد و بدون کنترل تنقلات مصرف می‌کنید. متخصصان بررسی کردند که به چه روش‌هایی حافظه و توجه تحت تاثیر اشتها قرار می‌گیرد.

آن‌ها همچنین متوجه شدند کسانی که به این شیوه تغذیه می‌کنند اغلب فراموش می‌کنند که در پایان چقدر خوراکی و غذا خورده‌اند و حتی گاهی به سختی به یاد می‌آورند که غذا چه چیزی خورده‌اند. بنابراین یک نوع آشفتگی در وعده غذایی به وجود می‌آید که تاثیر چشمگیری روی افزایش چاقی دارد. هله هوله‌هایی که شما به عنوان میان وعده برای فرزندتان می‌برید و پشت کامپیو‌تر به او تحویل می‌دهید هم همین وضعیت را دارند.

 بنابراین سعی کنید که اولا فرزندتان را وادار کنید غذایش را کنار شما صرف کند، ثانیا از گذاشتن هر نوع خوراکی به خصوص بیشتر از نیاز فرزندتان روی میز کامپیو‌تر او خودداری کنید. شما با این کار لطف بزرگی به او می‌کنید و او را از خطر چاقی، سوء‌هاضمه و بدخوری نجات می‌دهید.

مطمئن باشید هیچ کاری آنقدر ارزش ندارد که فرزندتان به طور مداوم پای آن بنشیند و با این کار سلامت خود را به خطر بیندازد
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم آذر 1390ساعت 21:59  توسط  حامدی  | 

سلطان گیاهان را بهتر بشناسیم

اسفناج از جمله گیاهانی است که در کاهش میزان مبتلا شدن به سرطان بسیار مؤثر است و برای پیش‌گیری از ابتلای به سرطان به «سلطان گیاهان» معروف است.
  بیشتر دانشمندان بر این عقیده هستند که اسفناج از جمله گیاهانی است که در کاهش میزان مبتلا شدن به سرطان بسیار مؤثر است و برای پیش‌گیری از ابتلای به سرطان به «سلطان گیاهان» معروف است.

بنابراین اشخاصی که سال‌ها به مصرف سیگار و دخانیات اعتیاد داشته‌اند، باید به خوردن اسفناج توجه ویژه‌ای داشته باشند. اسفناج همراه با هویج از بهترین خوراکی‌های ضدّ سرطان به حساب می‌آید و طبق تحقیقات متخصصان به خصوص در پیش‌گیری از انواع سرطان‌های روده، معده، مری و به ویژه سرطان ریه نقش مهمی دارد.

البته توجه داشته باشید که مصرف مقدار زیاد اسفناج در رژیم غذایی برای استفاده از خواصّ بالا و سایر فایده‌های دیگر آن، مستلزم مشاوره با پزشک و کار‌شناس گیاه‌درمانی است، زیرا ممکن است خوردن اسفناج برای برخی افراد به علت‌های خاص جسمانی همراه با برخی اختلالات و مشکلات جسمی باشد. از جمله فایده‌های دیگر اسفناج می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: اسید و کلسترول خون را کاهش می‌دهد، ورم گلو، ریه و روده کوچک را رفع می‌کند، یبوست را برطرف می‌کند، برای تقویت اعصاب مفید است و تعداد گلبول‌های قرمز خون را افزایش می‌دهد.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم آذر 1390ساعت 21:57  توسط  حامدی  | 

محرم درهویزه

+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم آذر 1390ساعت 15:50  توسط  حامدی  | 

+ نوشته شده در  شنبه پنجم آذر 1390ساعت 20:24  توسط  حامدی  | 

دستگیری عوامل یک باند مافیایی نفت دراهواز

 

آذرجزایری:

امروز طی یک عملیات برنامه ریزی شده در اهواز نیروهای امنیتی و حفاظتی کشور موفق به کشف یکی از بزرگترین باندهای غیرقانونی خریدوفروش قطعات و تجهیزات نفتی شدند.

براساس این گزارش، با همکاری صورت گرفته میان برخی از مدیران و کارکنان شرکت ملی حفاری و شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با برخی عوامل بیرونی این سازمان، کالا وتجهیزات حفاری از انبار این شرکت ها به صورت کاملا قانونی و درخواست نیاز، ترخیص و به جای ارسال به مناطق عملیاتی در برخی از انبارهای این افراد در پنج نقطه اهواز انبار می شده است.
برهمین اساس گفته می شود این کالاها پس از جمع آوری در انبارهایی در مناطقی چون ملی راه ،پنج نخل ،کوی ملت و حصیرآباد اهواز،مجددا به شرکت ملی حفاری و شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب فروخته می شده است.
درعین حال تاکید می شود برخی از این کالاها نیز که بیشتر در بخش حفاری مورد استفاده قرار می گیرند به بخش خصوصی فعال در این بخش نیز فروخته شده است.
به هرحال در شرایط فعلی با کشف 5 انبار این افراد که البته چند تن از آنان در حال حاضر دستگیر و در حال بازجویی هستند،10 کانتینر کالا و تجهیزات حفاری کشف شده که همه این تجهیزات در کارگاه شماره 8 شرکت ملی حفاری پلمپ شده اند.
دراین بین بازجویی از عوامل دستگیر شده ادامه دارد و پیش بینی می شود طی روزهای آینده افراد زیادی به عنوان هم دستان این گروه دستگیر و بازجویی شوند.
براساس برآوردهای صورت گرفته گفته می شود بیش از 10 سال است که این گروه با ظاهری کاملا قانونی اجناس را ترخیص و مجددا بفروش می رسانند.
گفته می شود 80 درصد تجهیزات کشف شده متعلق به شرکت ملی حفاری و مابقی مربوط به شرکت مناطق نفت خیز جنوب است.
این درحالی است که براساس پیگیری خبرنگار خبرآنلاین مسوولان شرکت ملی حفاری ایران با تایید این خبر و تشریح برخی از جزییات آن حاضر به ارائه توضیحات بیشتر و درج نام خود نشدند.جزییات بیشتر این کشف در روزهای آتی منتشر خواهد شد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم آبان 1390ساعت 22:33  توسط  حامدی  | 

ازسایت هویزه بازدیدفرمایید

www.hoveyzeh.comازاین سایت بازدیدفرماییدحاوی آخرین اخبارومقالات شهرستان هویزه ومنتظرانتقادات وپیشنهادات شماهستیم

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم آبان 1390ساعت 21:53  توسط  حامدی  | 

تصاویرپیاده روی خانوادگی درهویزه جمعه 29/7/1390

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم آبان 1390ساعت 20:29  توسط  حامدی  | 

درمان برگشت اسیدمعده(جالی)

   برگشت اسیدمعده(جالی)
دستگاه گوارش فوقانی

وقتی که غذا می‏خورید غذا از طریق لوله‏ای که مری نامیده می‏شود به معده منتقل می‏گردد. در انتهای تحتانی مری حلقه عضلانی به نام اسفنکتر تحتانی مری وجود دارد. این حلقه مانند دریچه یک طرفه عمل می‏کند و به غذا اجازه می‏دهد تا به معده وارد شود، ولی از برگشت آن به مری جلوگیری می‏کند.

۲۰تا۴۰درصدبالغین و۲تا۲۰ درصدکودکان ازرفلاکس معده به مری رنج می برنددرشرایط عادی به جزهنگام صرف غذاانتهای مری (محل انتقال غذابه معده)بسته است ولی دراثرعواملی چون لوله گذاری وبلع موادالتهاب زا ویابراثراستفراغ مداوم-افزایش فشارشکمی تاثیرتخلیه معده ومصرف قرص های ضدبارداری درزنان  انتهای مری یعنی ورودی مری(محل انتقال غذابه معده) به معده شل می شودومنجربه برگشت اسیدمعده به حلق واحساس سوزش وترشی درآن ناحیه می گرددبرای رفع مشکل بایدبه این نکات توجه شود

تعدیل رفتار:

۱-پرهیزازدرازکشیدن بعدازغذا

۲-نخوردن غذا۳ساعت قبل ازخواب

۳-عدم سیگارکشیدن

۴-حذف وعده شام

۵-نخوردن غذاهای پرچرب وحجیم

۶-نعناع-غذاهای پرادویه وشکلات وغذاهای دارای کافئین مصرف نشودمانندقهوه

۷-خودداری ازمصرف غذاهای اسیدی مانندگوجه فرنگی یامرکبات

۸-کاهش وزن درصورت داشتن اضافه وزن
سرتان را بالا نگهدارید

رفلاکس (برگشت) اغلب وقتی که به صورت طاقباز می‏خوابید اتفاق می‏افتد چون مایعات داخل معده به راحتی به عقب برمی‏گردند. سعی کنید سرتخت خوابتان را ۱۰ تا ۱۵ سانتیمتر بالا ببرید. برای این منظور دو جعبه یا هر چیز مستطیل شکل را زیر بالشتان بگذارید. تشک یا تمام تخت خود را شیب دار کنید نه آنکه از چند بالش استفاده کنید، چون در این صورت فشار برروی معده‏تان افزایش می‏یابد که در نهایت می‏تواند علائم را بدتر کند

بیماریهایی که می تواندبدنبال برگشت مداوم اسیدمعده بروزکند:

•سرفه‏های مستمر و خشک
•تنگی نفس(حتی آسم)
•درد گوش
•گلو دردهای مزمن صبحگاهی
•گرفتگی صدا
•افزایش شانس ابتلا به سرطان مصری و حنجره

+ نوشته شده در  شنبه سی ام مهر 1390ساعت 23:43  توسط  حامدی  | 

اخبارهویزه

همایش پیاده روی خانوادگی درهویزه بااستقبال خوب خانواده ها مواجه شد:

به مناسبت هفته تربیت بدنی درروزجمعه 29مهرماه همایش پیاده روی خانوادگی برگزارشددراین مراسم آقای  پشت یافته فرماندارشهرستان هویزه وجلیل ساکی رئیس آموزش وپرورش وهمایون ساکی حسینی مسئول دانشگاه پیام نورحلفی وبوعذار بخشداران مرکزی ونیسان نیز حضورداشتندپیاده روندگان ازاین برنامه به خوبی استقبال کردندوباطی مسیرتعیین شده منتظرتوزیع جوایز شدندقبل ازقرعه کشی حلفی بخشدارمرکزی شهرستان هویزه ازحضوراقشارمختلف مردم تشکرکردنددرپایان جوایزی مختلفی ازجمله سکه-دوچرخه-قالیچه-کفش و...به شرکت کنندگان اهداشد.البته عدم تبیلغ مناسب ونبودتعرفه برای ثبت نام ازجمله مشکلات مراسم بوده است.

پروژه اجرای فاضلاب منطقه ساکیه کلنگ زنی شد:

این مراسم پس ازاتمام پروژه های مناطق اهل جرف وکوت باحضورمهندس پویامدیرعامل آبفای استان وسواری نماینده مردم درمجلس شورای اسلامی  شروع شدمرمضی مسئول اداره آب وفاضلاب هویزه هزینه این پروژه راحدود8میلیاردریال عنوان وزمان بهره برداری ازآن راپایان سال جاری پیش بینی کرد.همچنین درجلسه ی که درمحل فرمانداری تشکیل شدکه طی آن مصوب شد1-شرکت آب وفاضلاب موظف به تمییزکاری وآسفالت خیابانهای منطقه کوت ودیگرنقاط شهرکه پروژه فاضلاب آن به اتمام رسیده است2-مقررشدتامسیر22کیلومترباقیمانده هویزه-رفیع ازطرح آبرسانی غدیرتوسط قرارگاه خاتم هرچه زودترشروع شود3-دردوماه آینده 570مترباقیمانده ازمسیرسوسنگرد-هویزه مربوط به طرح آبرسانی غدیربه پایان برسد.4-آب روستاهای مسیرسوسنگرد-هویزه که عامل کاهش فشارآب درشهرهویزه است تنظیم شود.5-طرح فاضلاب شهررفیع ازطریق اوراق مشارکت بطورکامل اجراشود.6-یک عدد دستگاه جنتکس جدید به شهرستان هویزه تحویل داده می شود.7-تعداد300درب منهول در20روزآینده برای شهرستان خریدارشود.دراین جلسه امام جمعه شهرستان هویزه برحل مشکل کاهش فشارآب شرب شهرهویزه تاکیدکردندسواری هم خواستاراجرای هرچه زودترطرح آبرسانی غدیرشهرستان وخوشحال کردن مردم بابهره برداری ازاین طرح شدندمهندس امینی رادشهردارهویزه هم ازخرابی آسفالت شهرتوسط اداره فاضلاب اظهارگله مندی کردوخواستارآسفالت پروژه جدیدفاضلاب توسط خودشهرداری شد.  

بازدیدمسئول امورشهرستانهای هیات فوتبال استان ازهیئت فوتبال هویزه:

علی طرفی مسئول شهرستانهای هیئت فوتبال استان دراین بازدیدبامسئولین هیئت فوتبال هویزه آقایان خسروساکی وعیسی حامدی جلسه تشکیل دادندواززبان انها بامشکلات موجوددرفوتبال شهرستان هویزه آشناشدندمشکل عمده باشگاه های هویزه که همان ضعف بنیه مالی است موردتاکیدساکی مسئول هیات فوتبال هویزه قرارگرفت ودلیل عدم برگزاری منظم لیگ دررده های مختلف سنی درطول سال عنوان کردعیسی حامدی مسئول کمیته اجرایی مسابقات هم خواستارسفرهای شهرستانی رئیس هیئت فوتبال استان وتشکیل جلسه بامسئولان ادارات شهرستان وفرمانداری ورفع جدی مسائل فوتبال شهرستان شدندطرفی هم باابراز تاسف ازمشکلات موجوددرفوتبال هویزه قول دادتادرحدتوان این مشکلات رابرطرف نمایدوازتشکیل جلسه باحضورمسئولین شهرستان هویزه ومسئول امورباشگاه های اداره کل تربیت بدنی استان درآینده نزدیک خبرداددرپایان هم یک دستگاه کامپیوتروفاکس به هیئت فوتبال هویزه اهداشد.

پارک دهستان شهدای یزدنو: این پارک به مساحت 3200مترمربع دارای فضای سبزونخلستان بوده وبامبلغ 108میلیون ریال ازمحل استانداری واعتبارات دهیاری یزدنوبوده است عوادبوعذاردهیارروستای یزدنو همچنین گفت: اجرای این پروژه باحمایت استانداری وفرماندری محترم هویزه وبخشداری محترم نیسان درفروردین ماه سال 90 صورت گرفته است وی کاشت فضای سبزدرپیاده روهای روستاراازفعالیهای این دهیاری برشمرد.بوعذاردرپایان خواستارتامین اعتبارلازم برای اجرای فاز دو وتوسعه بیشترامکانات رفاهی روستای خودشد.

چراتمامی پنج پزشک مشغول بکاردردرمانگاه هویزه طرحی هستند؟

متاسفانه باگذشت چندین سال ازبکاربردن پزشک طرحی دردرمانگاه هویزه بازهم این مشکل پابرجاست وبیماران خواستارپزشکی خبره وسابقه داربرای رسیدگی بهتربه مشکلات درمانی آنهاست چراکه معتقدنداین پزشکان موجودباوجودتلاشهای خودبدلیل نبودتجربه کافی دردرمان نمی توانندجوابگوی نیازدرمانی آنهاباشند واین سئوال رامطرح می کنندکه تاکی این شهرستان بایدفقط ازکادرپزشکی طرحی استفاده کند؟

جایگاه گازشهرستان هویزه همچنان درتعطیلی بسرمی برد؟

چندروزقبل ازفرارسیدن عیدفطرجایگاه گازشهرستان هویزه دچارمشکل شدوپس ازمدت مدیدمجددا راه اندازی شدولی بازهم درحال حاضرچندمدتی است که خبری ازگاز درجایگاه هویزه نیست ورانندگان بایددرصفهای چندساعته ی جایگاه سوسنگرد به صف بنشینند ودرانتظاررفع مشکل جایگاه گازشهرستان خودهستندکه امیداست مسئولین ذیربط هرچه زودتربه دادرانندگان  ومسافران برسندورفع معضل کنند وبیش ازاین تعطیلی جایگاه برروی وسایل نقلیه طول نکشد.

طرح صالحین پایگاه شهیدعبدالله صاکی باموفقیت درحال اجراست: به گفته ی عبدالرضانیسی فرمانده پایگاه این طرح چندمدتی است که درمحل مسجدالشهداء باموضوعات مختلف تفسیر-حفاظت-احکام وقرات قرآن به اجراگذاشته شده وبرخلاف قبل که تنهابه حضوردرمحل پایگاه اکتفا می شوددرحال حاضرشرط همکاری وصدورکارت فعالیت منوط به شرکت فعالانه درچنین برنامه هایی است.

 

+ نوشته شده در  شنبه سی ام مهر 1390ساعت 20:47  توسط  حامدی  | 

خطبه های نمازجمعه هویزه:بایدتمام قومیتهاازتفرقه دوری جویند

امام جمعه شهرستان هویزه درخطبه ی دوم نمازجمعه بااشاره به سخنان مقام معظم رهبری درکرمانشاه درموردطوایف واقوام اظهارداشت که بایدتمام قومیتهاازتفرقه دوربجویندهمچنین به اهمیت انتخابات مجلس نهم درداخل وخارج کشورپرداختندبوعذارضمن تبریک هفته تربیت بدنی اضافه کردکه یکی ازوظایف پدرنسبت به فرزندیاددادن تعلیم وورزش است ورزش هدف گذاروبافایده است مانندشناکه فایده روانی داردویاآمادگی رزمی که ازکارهای اسلاماست  خطیب جمعه هویزه به روزپیونداولیاومربیان پرداختندوتاکیدکردندکه موفقیت دانش آموزدرگرواین است که این ارتباط بین ولی ومربی وبین ولی ومعلم محکم باشداگربخواهیددانش آموزان وفرزندان شما به نتیجه برسندبایداین ارتباط بین معلم وولی رامستحکم کنیداگرمعلم همببیندگه خانواده ی پدری یا مادری به بچه اش اهمیت نمیدهدوارتباط به مربی ومعلمش برقرارنمیکندخودمعلم بروددم درخانه وبیاییداین رافرهنگ سازی کنیم وفرهنگ وفرهنگ سازی قطعا وظیفه ی فر هنگیان است وکسانی که ادعای فرهنگی می کنندواین کاررابایستی انجام بدیم که قطعا درارتقای سطح علمی دانش آموزان بسیارموثراست.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم مهر 1390ساعت 0:30  توسط  حامدی  | 

سایت خبری هویزه افتتاح شد

مژده به تمام همشهرستانیها

باسلام خدمت همشهرستانیهای شریف هویزه همانطورکه وعده داده بودیم برای ارائه خدمت اطلاع رسانی شایسته به شما ودرجهت پیشرفت وآبادانی شهرستان خودسایت هویزه راراه اندازی کردیم لذا ازاین به بعدمارادرآن سایت همراهی کنیدوبانظرات خودماراموردلطف وعنایت قراردهید.به سایت زیرمراجعه کنید:

www.hoveyzeh.com

+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم مهر 1390ساعت 23:32  توسط  حامدی  | 

راهنمایی ورانندگی هویزه

تقاضاازراهنمایی ورانندگی شهرستان هویزه

1-باتکریم ارباب رجوع به آنها حس آرامش بدهیدواسباب گله مندی مردم رافراهم نکنید.2-ازفرستادن مراجعین به شهرستان سوسنگرد برای کوچکترین کارها تاحدممکن خودداری شود مانددتصادفات ورفع توقیف 3-هنگام شب متاسفانه ماشینهای سنگین باباربیش ازاستانداردواردحتی کوچه های شهرمی شوندوباعث تخریب آسفالت می شوندجالب اینکه رانندگان چنین وسایلی جوانان باسن پایین هستندوفاقد گواهینامه هستندکه نیازمندحضوروبرخوردتوسط زحتمکشان راهنمایی ورانندگی دارد.

4-برخورجدی باافرادی که حرکات خطرناک بویژه هنگام شب  انجام میدهند .5-نداشتن تجربه وتسلط کافی کارمندان جوان وبامدرک تحصیلی پایین آن اداره محترم که بی مهابا اقدام به جریمه کردن وتوقیف ماشینهای همشهریان ترس ورعب رانندگان رابوجود می آورند.

نویسنده:عبدالنبی نیسی

+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم مهر 1390ساعت 0:22  توسط  حامدی  | 

اخبارهویزه

جشن رضویون درهویزه برگزارشد:

دراین مراسم که بااستقبال خوب  محبان اهل بیت (ع)همراه بودامام جمعه شهرستان هویزه باستودن برگزاری چنین مراسمی اظهارداشت که بایدبه اخلاق آن امام بزرگوارهم تاسی بجوییم وی ویژگیهای شیعیان وپیروان امام رضا(ع)اززبان آن امام برای حاضرین بازگونمودنددراین جشن شاعربرجسته آلبواحمادی ومداح مشهورابوالحواتم به اجرای برنامه پرداختندعبدالحسین صاکی عضوشورای حل اختلاف هویزه هم بایک قصیده ای به تربیت یافتگان مشهورشهرهویزه وعلمای این دیاراشاره نمودنددرپایان مراسم پایگاه شهیدعبدالله ساکی اقدام به برگزاری ایستگاه صلواتی کردند.

*آیا10مهرماه 59و حماسه مردم شریف هویزه دربرابراشغال شهرتوسط دشمن به چشم نیامده است؟

پدران ومادران ماازحماسه خوددرمهر59 آن روزهای اول جنگ تحمیلی می گوینداززبان برخی مسئولین اسبق همچون سرهنگ عزیزآشینه گر ومنصورساکی سوید هم به گوش مارسید ازمقاومت مردمان این دیاردربرابربعثیها ولی این مهرماه ها می گذردهماننداردیبهشت ها که سالگردآزادسازی هویزه وشاهدگرامیداشت چنین روزی ازطرف مسئولین شهرنمی شویم مسئولینی که کرسی منصبشان مدیون آن رشادتهاست امیداست مشغله ی پست ومقام ماراازآن حماسه ها وحماسه گران غافل نکند.

*چه کسی به دادکودکان ونوجوانان هویزه میرسد؟

وقتی داستان چارلزدیکینز رادرکتاب ها می خواندیم یافیلمش رامیدیدیم اظهارتاسف می کردیم که چرابایدکودک باآن سن کم کارکندوشایداشک ماهم برگونه های ما جاری می شدحال مشابه باچنین صحنه هایی رابایددرشهر ودیارخودبیابیم بله اگردقت کنیم وبعداززنگ مدرسه دانش آموزخود را می بینم که مشغول بنزین فروشی درکوچه وخیابان ویادرسرچهارراه بایدوسایلی برای فروش عرضه کندودرحالات وخیمتر ودردآورترمشغول کارجوشکاری وازاین جورکارهای آسیب رسان ومخاطره آمیزوازاین طریق متاسفانه دیگرآسیبهای اجتماعی فرزندان ماراتهدیدمی کندآیاکسی تابحال علت یابی کرده که چراچنین اتفاقی رخ میدهد ؟وچراهرساله شاهدترک تحصیل عده ای ازدانش آموزان ورفتن زودرس آنها به چنین مشاغل کاذب؟آیاشهرستانی بااین همه ثروتهایی خدادادی خانواده ها برای امرارمعاش بایدفرزندان کم سن وسال خودرابه کارهای کاذب وباآسیبهای اجتماعی فراوان بفرستندومجبوربه جلوگیری ازادامه تحصیل آنها بشوند؟

 درخشش باشگاه مقاومت سپاه ناحیه هویزه درجشنواره فرهنگی ورزشی خوزستان:

دراولین جشنواره استانی فرهنگی ورزشی سپاه حضرت ولی عصر(عج)تحت عنوان"جام نونهالان ولایت" باشگاه مقاومت سپاه ناحیه هویزه دررشته فوتبال دررده های سنی 8 تا10 و10 تا12 سال مقام اول ودر12تا14سال به نایب قهرمانی دست یافت دررشته دوومیدانی دو1000متروپرتاب توپ مقام قهرمانی ودرپرتاب طول مقام دوم راازآن خودکردنددرسرعت 100متردوم وسوم شدندودررشته تیراندازی تنفگ بادی وتپانچه مقامهای اول ودوم راازآن خودکردنددرضمن سپاه ناحیه هویزه ازتمامی ورزشکاران شرکت کننده وکسانی که بنوعی درکسب عناوین مذکورسهمی داشتندتقدیروتشکربعمل آورد

پایگاه شهدعبدالله ساکی  بعنوان پایگاه نمونه معرفی شد:ا

ین پایگاه بابرگزاری برنامه های متنوع درفصل تابستان امسال درزمینه های آموزش قرآن –ورزش- وکامپیوترونیزتشکیل حلقه های طرح صالحین توانست بعنوان پایگاه نمونه دست یابددرهفته دفاع مقدس اعضای شورای پایگاه عبدالله ساکی خانواده شهیدعبدالله ساکی ورزمنده حمیدساکی راموردتقدیرقراردادنددراین برنامه رزمنده حمیدساکی به ذکرخاطره ی ازجنگ برای میهمانان پرداختندعبدالرضانیسی فرمانده پایگاه شهیدعبدالله ساکی هدف ازاین برنامه راتجدیدمیثاق باشهداوخانواده آنان ورزمندگان هشت سال دفاع مقدس عنوان کرد

 

 

اولین دوره تخصصی کاربردی جذب مخاطب برگزارشد:

پس ازبرگزاری موفق همایش خانوادگی تاثیررفتاروالدین برتربیت فرزندان باسرفصلهای مختلف وسخنرانی اساتیدبیت مشعل وهاشمی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان هویزه این باردوره تخصصی کاربردی آموزش روشهای  جذب مخاطب دربرنامه های دینی رابرگزارکرددراین دوره که بااستقبال خوب فعالان فرهنگی ودینی مواجه شداستادابوترابی ازقم دعوت شده بود تاحاضرین راباروشهای جذب مخاطبین دربرنامه های دینی آشنا کندمیثم ساکی مسئول اداره تبلیغات اسلامی درگفتگوباخبرنگاررضوان هدف ازبرگزاری چنین برنامه هایی راآشناکردن هرچه بیشترمربیان دینی باشیو ه های جدید جذب مخاطبین عنوان کردندساکی همچنین ازدرپیش بودن برنامه های مشابه درروزهای آینده خبرداد.

چمهنای فوتبال هویزه محل چرای دام وبلااستفاده شدند:

چمن شماره یک تربیت بدنی که با هزینه 500هزارتومان به اصطلاح نوسازی شدامروزه بدلیل کارغیراستانداردوعدم وجودچمنزن ونیزنبودآب بلااستفاده مانده بطوریکه منهولهادرکنارخط اوت قراردارندوچمن شماره یک هم محل چرای دام شده است ودرعوض ورزشکاران مجبوربه بازی درزمینهای خاکی ویابکلی ترک ورزش کرده حال چه کسی بایدجوابگوباشدوازاتلاف بیت المال جلوگیری کند

+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم مهر 1390ساعت 0:18  توسط  حامدی  | 

سهم هویزه از743مصوبه ی سفرهای استانی دولت کریمه مناسب بود؟

سهم هویزه از743مصوبه ی سفرهای استانی دولت کریمه مناسب بود؟

حاصل سه سفردولت کریمه به استان خوزستان 743مصوبه وتخصیص حدود11هزارمیلیاردتومان طی سفراول و12هزارو800میلیاردتومان درسفردوم وسه هزارمیلیاردتومان درسفرسوم یعنی  درمجموع 16هزارو800میلیاردتومان برای استان زرخیزخوزستان درنظرگرفته شدحال به مهمترین مصوبات ومبالغ پیش بینی شده اشاره می کنیم تاببینیم سهم شهرستان هویزه مناسب بوده ومسئولین محترم مادرجذب اعتبارات مصوب وپروژه های درنظرگرفته شده چقدرموفق بوده اند:

الف-اشتغال:مهمترین نکته دراین مورداینکه درسفرسوم ریاست محترم جمهورودولت  براستفاده ازنیروهای بومی درطرحهایی نفتی تاکیدکردند.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم مهر 1390ساعت 0:8  توسط  حامدی  | 

من أقوال الإمام علي علیه السلام

من أقوال الإمام علي علیه السلام

          أهل العلم

الناس موتي و أهل العلم أحياء            والناس مرضي و هم فيها أطباء

والناس أرض و أهل العلم فوقهم            مثل السماء و ما في النور ظلماء

وزمرة العلم رأس الخلق كلهم               و سائر الناس في التمثال أعضاء

 

لا تظلمن

لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا          فالظلم مرتعه يفضي الي الندم

تنام عيناك و المظلوم منتبه               يدعو عليك و عين الله لم تنم

 

                                    من طلب العلا سهر الليالي

بقدر الكد تقتسم المعالي                   و من طلب العلي سهر الليالي

يروم العز كيف ينام ليلا                      يغوص البحر من طلب اللآلي

و من رام العلي من غير كدٍّ                  أضاع العمر في طلب المحال

 

خير الكلام

العدل حسن لكنه في الأمراء أحسن
السخاء حسن لكنه في الأغنياء أحسن
الورع حسن لكن في العلماء أحسن
الحياء حسن لكنه في النساء أحسن
التوبة حسنة ولكنها في الشباب أحسن
الإيمان: معرفة بالقلب وإقرار باللسان، وعمل بالأركان.
من أصبح على الدنيا حزينا فقد أصبح لقضاء الله ساخطاً
كفى بالقناعة ملكاً، وبحسن الخلق نعيماً
احذروا نفاذ النعم فما كل شارد بمردود
إذا ازدحم الجواب خفي الصواب

 

الصبر

إذا ضاق الزمان عليك فاصبر        ولا تيأس من الفرج القريب

وطِب نفسا بما تلد الليالي               عسي تأتيك بالولد النجيب

+ نوشته شده در  پنجشنبه چهاردهم مهر 1390ساعت 20:9  توسط  حامدی  | 

رشق بالاحذیه

أقدم شبان فلسطينيون مساء أمس الثلاثاء على رشق موكب القنصل الأميركي في القدس المحتلة دانيال روبنستين بالأحذية لدى وصوله للمشاركة في حفل استقبال بمدينة رام الله في الضفة الغربية.

وسارع عشرات الشبان المحتجين على السياسة الأميركية تجاه القض

أقدم شبان فلسطينيون مساء أمس الثلاثاء على رشق موكب القنصل الأميركي في القدس المحتلة دانيال روبنستين بالأحذية لدى وصوله للمشاركة في حفل استقبال بمدينة رام الله في الضفة الغربية.

وسارع عشرات الشبان المحتجين على السياسة الأميركية تجاه القضية الفلسطينية للاندفاع باتجاه سيارة القنصل ورشقها بالأحذية، مرددين هتافات ترفض المساعدات الأميركية "المشروطة" للشعب الفلسطيني، وتندد بتلويح الولايات المتحدة باستخدام حق النقض (فيتو) ضد الطلب الفلسطيني بعضوية كاملة في الأمم المتحدة لدولة فلسطين.

ووقع الحادث خلال اعتصام نفذه قرابة سبعين ناشطا شبابيا أمام متنزه بمنطقة المصايف شمال رام الله، حيث نظمت القنصلية الأميركية حفل استقبال لمجموعة من الطلبة الفلسطينيين الحاصلين على منح تعليمية أميركية، وسط تواجد أمني أميركي وفلسطيني مكثف.

وكانت مجموعات شبابية فلسطينية معظمهم من نشطاء حركة التحرير الفلسطينية (فتح) قد دعت عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى مقاطعة هذا الاستقبال ورفض ما وصفته بسياسة المعايير المزدوجة التي تتعامل بها الولايات المتحدة إزاء القضية الفلسطينية.

وقال الناشط الشبابي والمدون منير الجاغوب إن الاعتصام أراد أن يوصل رسالة للأميركيين بأن الشعب الفلسطيني لا يحتاج للدعم المادي، وإنما للحرية والعدالة والقدرة على بسط السيادة على دولة معترف بها دوليا.

الناشط منير الجاغوب: أميركا تتعامل بازدواجية مع القضية الفلسطينية
وأضاف الجاغوب خلال مشاركته في الاعتصام للجزيرة نت "أنا كشاب فلسطيني لا أريد منحا تعليمية ومساعدات غذائية وطبية، بل أريد السفر من جنين إلى بيت لحم بحرية ودون أن توقفني الحواجز العسكرية الإسرائيلية وتخضعني للتفتيش".

عشرات الفلسطينيين في مدينة رام الله استقبلوا الفنصل بلافتات منددة بالموقف الأميركي

ورأى الناشط الشبابي أن الفيتو الذي تلوح الولايات المتحدة باستخدامه لإجهاض طلب عضوية فلسطين في الأمم المتحدة يتناقض مع الدعم المالي الذي تقدمه للفلسطينيين.

وصوّت الكونغرس الأميركي قبل أيام على قرار يقضي بتجميد مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية بقيمة مائتي مليون دولار كانت مخصصة لمشاريع تنموية في الضفة الغربية المحتلة، وذلك ردا على تقديم الفلسطينيين طلبا لمجلس الأمن من أجل الحصول على عضوية في الأمم المتحدة.

وقال الناشط منير الجاغوب إنه بات واضحا أن المساعدات الأميركية لا تقدم من أجل تطوير الشعب الفلسطيني أو تعليمه، وإنما هي مساعدات مشروطة بمواقف وتوجهات سياسية متوائمة مع الرؤى والمصالح الأميركية والإسرائيلية فقط.

تحرير الأسرى
وتزامن هذا الاحتجاج مع رسالة وجهها نشطاء فلسطينيون إلى نشطاء الثورة المصرية و"شبان ميدان التحرير" في القاهرة تطالبهم بالضغط على الحكومة المصرية لمواجهة الطلب الأميركي بالإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي إيلان جرابيل بالمطالبة بالإفراج عن أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وجاء في الرسالة "بما أن الكونغرس الأميركي يتدخل من أجل الإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي في جمهورية مصر العربية، نحن وشباب الثورة في مصر العروبة نطالب الحكومة المصرية بأن تأخذ أبناءنا الأسرى الفلسطينيين في الحسبان إلى جانب إخوانهم الأسرى المصريين الذين سوف يتم إطلاق سراحهم".

وتزامنت هذه الرسالة -التي لاقت اهتماما حسب النشطاء الفلسطينيين من الشباب المصري- مع إعلان آلاف الأسرى الفلسطينيين الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 27 سبتمبر/أيلول الماضي للمطالبة بوقف العقوبات المتصاعدة بحقهم.ية الفلسطينية للاندفاع باتجاه سيارة القنصل ورشقها بالأحذية، مرددين هتافات ترفض المساعدات الأميركية "المشروطة" للشعب الفلسطيني، وتندد بتلويح الولايات المتحدة باستخدام حق النقض (فيتو) ضد الطلب الفلسطيني بعضوية كاملة في الأمم المتحدة لدولة فلسطين.

ووقع الحادث خلال اعتصام نفذه قرابة سبعين ناشطا شبابيا أمام متنزه بمنطقة المصايف شمال رام الله، حيث نظمت القنصلية الأميركية حفل استقبال لمجموعة من الطلبة الفلسطينيين الحاصلين على منح تعليمية أميركية، وسط تواجد أمني أميركي وفلسطيني مكثف.

وكانت مجموعات شبابية فلسطينية معظمهم من نشطاء حركة التحرير الفلسطينية (فتح) قد دعت عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى مقاطعة هذا الاستقبال ورفض ما وصفته بسياسة المعايير المزدوجة التي تتعامل بها الولايات المتحدة إزاء القضية الفلسطينية.

وقال الناشط الشبابي والمدون منير الجاغوب إن الاعتصام أراد أن يوصل رسالة للأميركيين بأن الشعب الفلسطيني لا يحتاج للدعم المادي، وإنما للحرية والعدالة والقدرة على بسط السيادة على دولة معترف بها دوليا.

الناشط منير الجاغوب: أميركا تتعامل بازدواجية مع القضية الفلسطينية

وأضاف الجاغوب خلال مشاركته في الاعتصام للجزيرة نت "أنا كشاب فلسطيني لا أريد منحا تعليمية ومساعدات غذائية وطبية، بل أريد السفر من جنين إلى بيت لحم بحرية ودون أن توقفني الحواجز العسكرية الإسرائيلية وتخضعني للتفتيش".

ورأى الناشط الشبابي أن الفيتو الذي تلوح الولايات المتحدة باستخدامه لإجهاض طلب عضوية فلسطين في الأمم المتحدة يتناقض مع الدعم المالي الذي تقدمه للفلسطينيين.

وصوّت الكونغرس الأميركي قبل أيام على قرار يقضي بتجميد مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية بقيمة مائتي مليون دولار كانت مخصصة لمشاريع تنموية في الضفة الغربية المحتلة، وذلك ردا على تقديم الفلسطينيين طلبا لمجلس الأمن من أجل الحصول على عضوية في الأمم المتحدة.

وقال الناشط منير الجاغوب إنه بات واضحا أن المساعدات الأميركية لا تقدم من أجل تطوير الشعب الفلسطيني أو تعليمه، وإنما هي مساعدات مشروطة بمواقف وتوجهات سياسية متوائمة مع الرؤى والمصالح الأميركية والإسرائيلية فقط.

تحرير الأسرى
وتزامن هذا الاحتجاج مع رسالة وجهها نشطاء فلسطينيون إلى نشطاء الثورة المصرية و"شبان ميدان التحرير" في القاهرة تطالبهم بالضغط على الحكومة المصرية لمواجهة الطلب الأميركي بالإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي إيلان جرابيل بالمطالبة بالإفراج عن أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وجاء في الرسالة "بما أن الكونغرس الأميركي يتدخل من أجل الإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي في جمهورية مصر العربية، نحن وشباب الثورة في مصر العروبة نطالب الحكومة المصرية بأن تأخذ أبناءنا الأسرى الفلسطينيين في الحسبان إلى جانب إخوانهم الأسرى المصريين الذين سوف يتم إطلاق سراحهم".

وتزامنت هذه الرسالة -التي لاقت اهتماما حسب النشطاء الفلسطينيين من الشباب المصري- مع إعلان آلاف الأسرى الفلسطينيين الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 27 سبتمبر/أيلول الماضي للمطالبة بوقف العقوبات المتصاعدة بحقهم.

+ نوشته شده در  چهارشنبه سیزدهم مهر 1390ساعت 20:10  توسط  حامدی  | 

Iran ready to halt 20% nuclear enrichment: Ahmadinejad

Iran ready to halt 20% nuclear enrichment: Ahmadinejad

A handout picture released by the official website of the Iranian presidency shows Iranian President Mahmoud Ahmadinejad speaking during an interview broadcast live on state television in Tehran. Ahmadinejad on Tuesday reiterated Tehran's readiness to "immediately" stop production of low enriched uranium of 20 percent, provided world powers give it the nuclear material.(AFP/HO)

By AFP

TEHRAN (AFP) - Iranian President Mahmoud Ahmadinejad on Tuesday reiterated Tehran's readiness to "immediately" stop production of low enriched uranium of 20 percent, provided world powers give it the nuclear material.

"If they give us the 20 percent (enriched) fuel, we will immediately halt 20 percent (enrichment)," Ahamdinejad said in an interview aired live on Iranian state-run television repeating his comments to the New York Times when he was in New York to attend the UN General Assembly in late September.

The UN Security Council has slapped four rounds of sanctions on Iran to get it to suspend uranium enrichment, a process which can produce fuel for a reactor but which it says -- contrary to Ahmadinejad's assertion -- can also be used in a nuclear warhead.

Iran started enriching uranium at 20 percent level in February 2010 after failed negotiation over a fuel swap which would have seen Iran shipping out its 3.5 percent enriched uranium in exchange for 20 percent fuel from Russia and France.

According to figures given by the International Atomic Energy Agency published in September Iran has produced 70 kilos (155 pounds) of 20 percent enriched uranium.

"Production of 20 percent (enriched) fuel is not economical. It is expensive and there is no (export) market that would to justify continuing to operate the plant," he added in his national address.

Ahmadinejad insisted that repeating Iran's readiness to give up 20 percent enrichment was "a way to disarm (world powers) ... who say 20 percent means one step closer to the bomb."

He added, however, that "we need fuel to 3.5 percent for our plants and research
."

+ نوشته شده در  چهارشنبه سیزدهم مهر 1390ساعت 18:8  توسط  حامدی  | 

مطالب قدیمی‌تر